Smyrna – Apokalypsy 2:8-11

IV – FEHIN-KEVITRA

Tsy fiangonan’I Smyrna isika fa FPMA mivondrona ao amin’ny Fafats, ary ity taratasy ity dia natao mba hieritreretantsika ihany koa. Natao hampahery antsika izy ity mba hibanjinantsika izay zava-dehibe sy mandrakizay fa tsy ny isan’androntsika fotsiny. Ny lanjan’ny mandrakizay dia zava-dehibe tsy manam-pahataperana noho ny lanjan’ izay mandalo ihany eto an-tany (Les valeurs éternelles sont infiniment plus importantes que les valeurs passagères de ce monde).

Mamporisika antsika ity taratasy ity ny hananatsika fanapahan-kevitra hentitra ka handaozantsika izay rehetra miendrika fanompoan-tsampy, na dia izay mifandray amin’ny fombafomban’izao tontolo izao ka tsy mifanaraka amin’ny sitrapon’Andriamanitra.

Mampahery antsika izy hahazaka am-paharetana ny fitsapana sy ny fizahan-toetra miseho amintsika, na dia maharary aza, na dia tsy rariny aza, na dia tsy voafaritra aza izay hiafarany ; satria ireny fitsapàna ireny no mampiseho amin’izao tontolo izao ny lanjan’ny finoana izay torintsika. Tsy hamela antsika halaim-panahy  mihoatra izay zakantsika ny Tompo (I Kor.10 :13), ary raha mahatoky isika, dia ho valiana soa any an-danitra ! Ny Tompo anie hampahery antsika mba hahatonga antsika ho vavolombelona mahatoky!