Ireo hafatr’I Kristy ho an’ny fiangonana fito (Apok. 1:19-20)

1 – Izao moa no derain’I Kristy?

Noderain’I Kristy ny Fiangonana noho:

a)      ny tsy nandeferany tamin’ireo mpanao ratsy (Apok 2:2); *
b)        ny nizahany toetra ny fiainana sy ny foto-pampianarana ary ny fanambaran’ireo mpitarika Kristiana (2:2);
c)      ny naharetany tamin’ny finoana, ny fitiavana, ny fijoroana ho vavolombelona, ny fanompoana ary ny fiaretana  fahoriana ho an’I Kristy (2:3,10,13,19,26).
d)      ny nankahalany izay zavatra ankahalain’Andriamanitra (2:6).
e)      ny nandreseny ny fahotana sy Satana ary izao tontolo izao izay tsy manana toe-panahy araka an’Andriamanitra (2:7,11,17,26; 3:5,12,21).
f)       ny fandavany tsy hanaraka ny fahalotoana misy eto amin’izao tontolo izao sy ny fanarahan’ny Fiangonana ny fanaon’izao tontolo izao (2:24; 3:4).
g)      noho ny nitandremany ny tenin’Andriamanitra (3:8,10).

2 – Manao ahoana ny valim-pitia omen’I Kristy an’ireo Fiangonana izay maharitra sy mitoetra amin’ny fifikirana amin’Andriamanitra sy ny Teniny?

Mamaly fitia ireo Fiangonana mitandrina izany I Kristy ka:

a)      Manafaka azy amin’ny fotoan’ny fitsarana izay hanjo ny tany rehetra (3:10)
b)      Hanolotra fitiavana azy ireo sy hankeo aminy ary hanana fifandraisana lalina amin’izy ireo (3:20).
c)      Hitahy azy ka hanome azy ny fiainana mandrakizay miaraka amin’Andriamanitra (Apok.2:11, 17,26; 3:5,12; 21:7).