Ireo hafatr’I Kristy ho an’ny fiangonana fito (Apok. 1:19-20)

3 – Inona no zavatra nomelohin’I Kristy?

Nomelohin’I Kristy ny Fiangonana noho:

a)      ny nampihenany ny fifandraisana lalina manokana tamin’I Kristy sy Andriamanitra (Apok 2:4).
b)      Ny nialany tamin’ny finoana ara-Baiboly (2:14-15,20).
c)      Ny nandeferany tamin’ny fahalotoana teo anivon’ireo mpitarika ny Fiangonana sy ireo manam-pahefana ao (2:14-15, 20);
d)      Ny nahatonga azy ireo ho faty (3:1)
e)      Matimaty ara-panahy (3:15-16);
f)       Ny nanakalozany ny tena fiainam-panahy, izany hoe: ny fahadiovana sy ny fahamarinana ary ny fahendrena ara-panahy (3:8) tamin’ny fahombiazana sy ny harena ivelany ihany (3:17).

4 – Inona no fomba entin’I Kristy manafay ireo Fiangonana efa mitotongana ara-panahy sady mandefitra amin’ny fahalotoana?

Ny fomba hamaizany ireny Fiangonana ireny dia:

a)      Ny fanalàny azy ireny ao amin’ny toerana misy azy ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra (Apok.2:5; 3:16).
b)      Ny fanesorany ny fanatrehany, ny herin’ny Fanahy Masina, ny hafatry ny famonjena ara-Baiboly marina ary ny fiarovany ny mambra amin’ny fandringanan’I Satana (Apok.2:5,16,22-23;3:4,16; jereo Mat 13, naoty momba ny tsara sy ny ratsy ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra).
c)      Ny fitsaran’Andriamanitra ireo mpitarika ao (Apok.2:20-23).