Ireo hafatr’I Kristy ho an’ny fiangonana fito (Apok. 1:19-20)

5 – Inona no hafatra ambaran’I Kristy mikasika ny fironana mahazatra misy eo amin’ny Fiangonana ny amin’ny tsy fitomboana ara-panahy sy ny fitotonganana ary ny fialàna amin’ny foto-pinoana (apostasie)?

a)      Nampatsahivin’ireo taratasy fito ireo fa mora mirona ho any amin’ny fahadisoana sy ny fanekena ny fampianaran-diso ary ny fanarahana ny faharatsiana sy ireo zavatra manohitra an’Andriamanitra ety an-tany ny Fiangonana (Gal.5:17).
b)     Ho fanampin’izany dia fantatsika mazava fa mora ahilangilan’ny fampianaran’ny olona sandoka sady ratsy fanahy no tsy mahatoky ny Fiangonana (Apok.2:2, 14-15,20). Izany antony izany no tsy ahazoana mandray ny fiainam-panahin’ny Fiangonana ankehitriny ho fandrefesana ara-dalàna ny sitrapon’Andriamanitra, na ho fanamarinana faratampony mba hamaritana ny tena fahamarinana sy foto-pampianarana tsy misy kilema. Ny Filazantsara, izany hoe: ny hafatr’I Kristy tany am-boalohany sy ny hafatr’ireo Apostoly no fahefana faratampony ahafahantsika mandrefy ny halalin’ny fahamarinana sy ny hadisoana.