Vaovaon’ny AM Fihobiana (màj)

« 1 Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany; Ataovy fantatra any amin’ny firenena ny asany.

2 Mihirà ho Azy, mankalazà Azy; Saintsaino ny fahagagana rehetra ataony.

3 Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; Aoka hifaly ny fon’izay mitady an’i Jehovah. » SALAMO 105 and 1-3

Faly miarahaba anareo amin’ny anaran’ny Tompo,

Eny sambatra isika antompihira FIHOBIANA raha mitodika ny taona lasa 2014. Isika rehetra dia samy nitady an’i Jehovah, nitory ankira ny Teniny, nankalaza Azy noho ireo fahagagana rehetra ataony isan’andro eo amin’ny fiainantsika mpanompony. Koa tongava rahampitso zoma hiara-hizara ny Fiadanana fa mpianany tokoa isika raha mifankatia: mifalia ry sakaiza fa nahazo taombaovao 2015 amin’ny anaran’ny Jesosy Kristy!

Fifaliana lehibe ho antsika ny fahatongavan’ireo :

–         niara-nihira rehetra tamintsika tamin’iny taona lasa iny: Landy, Ranto, Gloria, Vaniala, Jessy,…sy ireo rehetra tia mifaly ampitiavana amin’ny anaran’ny Tompo

–         niara-nitendry zava-maneno rehetra: Nantenaina, Zo, Ranto, Hery, Hasinaly, Hasina, Gloria ary ny Fianakaviana Hery Andrianaivo…

Aza hadino ny Classeur

Indro alefako mipaingotra aminareo:

1)   Ny Solfa an’ireo hira roa ho hiraina amin’ny Alahady maraina 2- O ANDRO SOA 1- O MIFALIA

2)   Ny fampatsiarovanan’ ny AG rahampitso ZOMA CONVOCATION REUNION AMF EN ASSEMBLEE GENERALE

3)   Ny fitondrantsika COLLATION androany ZOMA 3-FITONDRANA COLLATION

4)   Ny fanasan’ny AMF FAFATS an’ny Chorale FIDERANA amin’ny ASABOTSY 14 FEBROARY 2015 HARIVA 5-FANASANA FAFATS 4-INVITATION FAFATS

5)   Ny PROGRAMMA CULTE 1 FEBROARY 2015

Ho aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesosy Kristy Tompo.

CHRISTIAN: 06.15.80.23.87