Smyrna – Apokalypsy 2:8-11

I – FAMPIDIRANA

1 – Ny tanànan’i Smyrna

Tamin’ny fotoana nanoratana ny Apokalypsy, Smyrna dia tanàna lehibe  sy tsara tarehy, nirehareha noho ny hareny sy ny hankatony, ka nifaninana tamin’i Efesosy sy Pergamosy izay ho voalohany eran’i Asia. Sakaizan’ny Romana hatrmin’ny voalohany izy ka nomen’i Cicéron anarana hoe : « ilay tanànan’ny sakaizantsika mahatoky sy tranainy indrindra ». Maro ny Jiosy no nitoetra tao an-tanàna, indrindra fa taorian’ny naharava an’i Jerosalema (taona 70).

Amin’izao fotoana izao dia tanàna fahatelo (3è ville) any Turquie, ary seranan-tsambo faharoa. Ny anarany ankehitriny dia lasa hoe « Izmir ». Miorina amin’ny ilany andrefana amin’ny firenena manolotra ny ranomasin’I Egée izy.

2 – Ny zava-nisy tao Smyrna

Nalaza noho ny fiandrianany ny tanàna raha mitaha amin’ireo fanjakana eo ambany fifehezan’ny Romana. Efa tamin’ny taona 26 no efa niorenan’ny tempoly ho an’ny emperora Tiberiasy, ary taty aoriana rehefa lasa “obligatoire” ny fivavahana amin’ny emperora, dia nafana fo tokoa I Smyrna nanery ny vahoakany hanao izany. Vidiana lafo dia lafo ny fandàvana io fivavahana amin’ny emperora io.

Tao Smyrna koa dia nisy zanatany jiosy (colonie juive) maro dia maro efa niaina ny fomba tao ka manana ny maha-izy azy. Rehefa nivelatra tany Asie Mineure ny fivavahana kristiana, ka nisy ireo jiosy sasantsasany lasa kristiana, dia lasa nankahala ny Kristiana ny Jiosy ary nampijaly azy ireo tamin’ny alalan’ny herisetra, izay niseho manokana tao Smyrna. Tsy nisalasala mihitsy ny Jiosy mikambana amin’ny mpanompo sampy hanohitra ny Kristiana.

3 – Ny Fiangonan’I Smyrna

Ankoatr’izay voasoratra, dia kely ihany no fantatra momba ny Fiangonan’I Smyrna: Nandritra ny nitoeran’i Paoly tao Efesosy no tokony ho niorenan’ny fiangonana tao Smyrna. Tsy isalasalana fa ireo Kristiana avy any Efesosy no nanorina azy. Ary nanovo tombontsoa tamin’ny ministeran’ny mpianatry ny Apostoly Jaona, nantsoina hoe “Polycarpe”, izay maty martiora tamin’ny taona 155 ny Fiangonan’I Smyrna.