Ireo hafatr’I Kristy ho an’ny fiangonana fito (Apok. 1:19-20)

Ireo hafatr’I Kristy ho an’ireo Fiangonana fito tamin’ny taonjato voalohany tany andrefan’I “Asie mineure” dia nosoratana mba ho famporisihana sy ho fananarana ary ho fampiorenana ho an’ny mpino sy ireo Fiangonana hatramin’izay ka hatramin’izao (ampit.2:7,11,17,29; 3:6,13,22). Voarakitra ao anatin’ireo hafatra natao ho an’ireo Fiangonana ankehitriny ireo:

1)      Ny fanambaràna izay zavatra tian’I Jesosy manokana sy hanombanany ny Fiangonany, sady hanehoany izay zavatra hàlany sy heveriny ho heloka.

2)      Ny filazana mazava avy amin’I Kristy mikasika:

a)      Ny vokatry ny tsy fankatoavana sy ny tsy firaharahana ny fiainam-panahy
b)      Ny valim-pitia noho ny fiambenana ara-panahy ary ny fahatokiana an’I Kristy.

3)      Ny fitsipika izay hitarafan’ny Fiangonana sy ny olona tsirairay ny tena toe-panahiny marina eo anatrehan’Andriamanitra.

4)      Ny ohatra iray maneho ny fomba fiasan’I Satana hanafihana ny Fiangonana na ny Kristiana tsirairay.

Ity lohahevitra ianarantsika ity dia mandinika ny fisehon’ny lafin’ireo hafatr’I Kristy, ka aseho amin’ny endrika fanontaniana sy valiny.